Hyni nëpërmjet Facebook/ Google
Nuk keni një llogari? Regjistrohu tani!

Lajmërohuni që të fitoni rimbursim të parave të gatshme

Regjistrohuni nëpërmjet Facebook/ Google
Duhet ta përdorni të njëjtin numër telefoni siç është e cekur në Profilin tuaj për të gjitha rezervimet që i bëni nëpërmjet platformës. Nëse përdorni numër të ndryshëm, nuk do të mund t’i përputhim rezervimet tuaja me Llogarinë tuaj.
Fjalëkalimi juaj duhet të jetë së paku 8 karaktere i gjatë, të përmbajë shkronja të mëdha dhe të vogla dhe të përmbajë të paktën një numër